Pirkimo sąlygos

 • UAB "Inmodus" įregistruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre. Duomenų valdytojo identifikacijos kodas P5022.

  PIRKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (2012 m. balandžio 2 d. redakcija)

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Pirkimo ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja UAB „Inmodus“ elektroninės parduotuvės www.sukneliunamai.lt (toliau – E-parduotuvė) ir jos Kliento teises, pareigas ir atsakomybę Klientui įsigyjant prekes el. parduotuvėje bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų tvarkymą.
  3. Naudotis E-parduotuvės paslaugomis gali:
  3.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  3.2. nepilnamečiai nuo 15 iki 18 metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo pajamomis;
  3.3. juridiniai asmenys;
  3.4. aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

  II. PIRKIMO SĄLYGOS

  4. Sutartis tarp E-parduotuvės ir Kliento laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas E-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su E-parduotuvės taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
  5. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp E-parduotuvės ir Kliento, yra saugoma E-parduotuvėje.
  6. Užsisakyti prekes E-parduotuvėje Klientas gali užsiregistruodamas šioje parduotuvėje (įvesdamas registracijoje prašomus duomenis) arba nesiregistruodamas.
  7. Klientas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.
  8. Klientas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: naudojantis el. bankininkyste, banko pavedimu arba grynais prekės pristatymo metu.
  9. Prekes pristato E-parduotuvės įgaliotas asmuo (kurjeris), arba prekė siunčiama paštu.
  10. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats ar per įgaliotą asmenį. Tuo atveju, jei Klientas prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Klientas neturi teisės reikšti E-pardutouvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  11. E-parduotuvė pristato Klientui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Jei prekių pateikimas vėluoja dėl nenumatytų, nuo E-parduotuvės nepriklausančių aplinkybių, E-parduotuvė įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  12. Klientas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio ar pašto pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Klientas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui ar pašto atstovui. Neatlikus tokių veiksmų E-parduotuvė yra atleidžiama nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Klientas nepažymėjo prekės pristatymo dokumente.
  13. Klientas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su E-parduotuve, jeigu prekė nebuvo sugadinta, naudota arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, pranešdamas E-parduotuvei apie tai raštu arba el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 (2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 4-243 redakcija) „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus. Klientas E-parduotuvei pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo pageidavimą grąžinti prekes. Pinigai už grąžintas prekes pervedami į Kliento banko sąskaitą.
  14. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius
  15. E-parduotuvė savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas ir turi turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas ar jas panaikinti. Akcijų sąlygų pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

  II. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

  16. Kliento asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:
  16.1. tvarkyti prekių užsakymus;
  16.2. išrašyti finansinius dokumentus;
  16.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  16.4 grąžinti permokas, administruoti įsiskolinimus;
  16.5. klientui sutikus, tiesioginės rinkodaros tikslu;
  16.6. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
  17. Registruodamasis E-parduotuvėje Klientas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos savo noru pateikia registracijos formoje (vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas), būtų tvarkomi remiantis šiomis Taisyklėmis.
  18. E-parduotuvė įsipareigoja gerbti Kliento privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą E-parduotuvės registracijos ar užsakymo formoje.
  19. Registracijos E-parduotuvėje metu Klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. E-parduotuvė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
  20. Sutikdamas, kad Kliento asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo E-parduotuvėje tikslu, Klientas taip pat sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  21. Klientas, užsiregistruodamas E-parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
  22. Klientas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.
  23. Klientui pageidaujant, E-parduotuvė sustabdo jo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą ir kitas įstatymų nustatytas prievoles.
  24. Klientas, pateikęs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus. E-parduotuvė pateikia atsakymą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi dienos.
  25. Klientas, norėdamas gauti E-parduotuvės pranešimus ar kitus Klientui naudingus pasiūlymus, turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Klientui nepageidaujant, E-parduotuvė nenaudos Kliento asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Klientui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Kliento pateiktą užsakymą.
  26. Kliento asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kliento asmens duomenys E-parduotuvės duomenų bazėje saugomi 3 metus, skaičiuojant nuo paskutinės pirkimo sutarties sudarymo. Kliento asmens duomenys UAB „Inmodus“ buhalterijoje saugomi 10 metų nuo paskutinės pirkimo sutarties sudarymo datos.
  27. E-parduotuvė pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims šiais atvejais:
  27.1. 16.3 punkte nustatytiems tikslams įgyvendinti;
  27.2. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

  III. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

  28. Rinkdama, tvarkydama ir saugodama Kliento asmens duomenis E-parduotuvė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  29. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Kliento asmens duomenys sunaikinami.
  30. Asmens duomenų sunaikinimą atlieka atsakingas asmuo (jei nėra paskirtas atsakingo asmens – UAB „Inmodus“ direktorius) prisijungia prie E-parduotuvės administravimo aplinkos ir ištrina visus asmens duomenis.
  31. E-parduotuvės darbuotojai supažindinami su šiomis tasyklėmis ir įpareigojami jų laikytis.
  32. Priskirtas atsakingas asmuo užtikrina prisijungimo prie E-parduotuvės administravimo aplinkos slaptažodžio ir kitų prisijungimo duomenų slaptumą ir saugumą.
  33. Atsakingas asmuo slaptažodį keičia 1 kartą per 90 kalendorinių dienų arba susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.).
  34. Slaptažodis turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš 8 (aštuonių) simbolių;
  (skaičių, didžiųjų ir mažųjų raidžių ir specialiųjų simbolių).
  35. Atsakingas asmuo užtikrina, kad antivirusinės programos kompiuteryje atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per savaitę, o ne rečiau kaip kartą per mėnesį daromos kompiuteryje esančių duomenų rinkmenų kopijos.
  36. Už serverio duomenų saugumą atsakinga įmonė UAB „Evispa“, teikianti E-parduotuvės nuomos ir talpinimo paslaugą.

  IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  37. E-pardutuvė visus pranešimus siunčia Kliento registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, o Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia E-parduotuvės internetinės svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir/ar el. pašto adresais.
  38. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, pirmiausia sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
  39. E-parduotuvė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias Taisykles atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus apie tai pranešdama internetinėje svetainėje. Klientui apsiperkant E-parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
  ___________________